RAMMENE FOR VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende lov og denne personvernerklæringen. Personopplysninger benyttes når det er
nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir
personopplysninger til oss.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personopplysninger som vi behandler er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og epostadresse.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.
All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler
personopplysningene dine.

FORMÅLENE MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere og gjennomføre kundeforholdet og slik annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller bruker av tjenestene våre. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling.

I en del tilfeller mottar vi informasjon om deg fra andre som du har inngått
avtale med og som ønsker at vi skal frakte varer til deg. Slik informasjon
omfatter blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og
utleveringstidspunkt. Vi er behandlingsansvarlig for slik informasjon.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

I all hovedsak behandler vi personopplysninger som du gir oss eller som finnes i registre som vi har tilgang til eller administrerer.
Opplysninger vi behandler kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post,
telefonnummer. For enkelte av våre tjenester kan det være nødvendig å
behandle andre typer personopplysninger, slik som lokasjon. Dette vil i så fall fremgå av vilkårene for den enkelte tjeneste.

MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

Myndigheter
Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav.
Databehandlere
Vi benytter tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne
(«databehandler»). Før vi gir slike databehandlere tilgang til
personopplysningene dine inngår vi alltid avtaler som blant annet beskriver hva databehandler skal gjøre for oss. Eksempler på type databehandlere er transportører og systemer for dataoverføring i forbindelse med transport.
Overføring til tredjeland
Relevante personopplysninger kan også utleveres til selskaper/organisasjoner som vi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov eller avtale. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet
blir overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine
rettigheter ivaretas. Ved overføring til land utenfor EU/EØS som ikke EUkommisjonen har godkjent, vil vi alltid sørge for at overføringen skjer i medhold av garantier fra mottaker, normalt EUs standardavtaler om overføring til tredjeland eller i henhold til Privacy Shield ordningen (USA).
Andre
Vi vil aldri overføre personopplysningene dine til noen andre tredjeparter uten å ha et rettslig grunnlag for det, eller du har bedt om det eller på annen måte godkjent det ved enkelttilfelle eller kundeavtale.
Vi kan tilgjengeliggjøre lenker til andre nettsteder i våre digitale kanaler. Hvis du klikker på en slik lenke vil nettstedet kunne registrere personopplysninger om deg. Da er det dette nettstedet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg derfor til å sette deg inn i hvordan nettstedet behandler personopplysningene dine, for eksempel ved å lese personvernerklæringen deres.

KONSERNKUNDEREGISTER – BEDRIFTSMARKEDET

Flere av kundene våre i bedriftsmarkedet har tilgang til et felles
bedriftskunderegister. Konsernkunderegisteret inneholder opplysninger om kunden, som selskapsnavn, adresse og informasjon om kontaktperson hos kunden, opplysninger om hvilket konsernselskap bedriftskunden er kunde i og hvilke tjenester og produkter bedriftskunden har avtale om.

FOREBYGGING OG AVDEKKING AV STRAFFBARE HANDLINGER / MELDING
OM HVITVASKING

Vi behandler blant annet personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsreglene.
Dette gjelder først og fremst der vi tilbyr banktjenester. Vi er pålagt å
rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Politiet.
Du har ikke rett til innsyn i personopplysninger som er registrert for
ovennevnte formål.

SYSTEMTESTING OG KVALITETSSIKRING

Dine personopplysninger blir håndtert av flere IT-systemer, alle utviklet for
spesifikke og nødvendige operasjonelle formål. For å sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke minst informasjonssikkerhet er det nødvendig å foreta regelmessige oppdateringer, testing, feilsøking etc. I den forbindelse kan det bli foretatt kloning av data og duplisering av enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret, dedikert miljø, slik at operasjonene ikke påvirker den daglige driften av hovedsystemet. All informasjon som vi behandler som ledd i intern systemtesting og kvalitetssikring eller liknende, er underlagt de samme krav til
informasjonssikkerhet og strenge rutiner som når opplysningene blir behandlet ellers. Ingen kopier eller back-up av personopplysninger blir lagret lenger enn nødvendig.

INNSYN OG RETTING

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller
ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres. Ta kontakt med
kundeservice om du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene. Se
kontaktinformasjon nedenfor.
https://www.logistikkhuset.no

OPPBEVARING OG SLETTING

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det
formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

SPØRSMÅL ELLER KLAGE

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først.